Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 986/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan