Ban Lãnh đạo

VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVCC. PHẠM THỊ HỒNG MINH

Email: minhhcsh@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên theo chức năng, nhiệm vụ được qui định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN VN về toàn bộ hoạt động của Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên; trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển lĩnh vực chuyên ngành Hóa học các Hợp chất thiên nhiên; các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Viện; trực tiếp quản lý và điều hành công tác Tổ chức - Cán bộ, Hành chính, Tài chính, Ứng dụng triển khai công nghệ.

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVCC. ĐỖ HỮU NGHỊ

Email: dohnghi@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong quản lý và điều hành các lĩnh vực An ninh - Quốc phòng, Kiểm tra, Thi đua - Khen thưởng, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công.

PGS. TS. NCVC. PHẠM MINH QUÂN

Email: pham-minh.quan@inpc.vast.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong quản lý và điều hành các lĩnh vực Hợp tác quốc tế, Công nghệ thông tin, một số công việc thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ (Luật KHCN, công bố khoa học), công tác đào tạo sau Đại học, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công.

Bài viết liên quan