Phòng Quản lý tổng hợp

 

1. Thông tin chung

Phó Trưởng phòng phụ trách: TS. NCVC. Hoàng Thị Bích
Điện thoại: 0985638203
Fax: 024.37564390
Email: bichhoang.inpc@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 1, nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

2. Cán bộ hiện đang công tác tại đơn vị

Tập thể cán bộ phòng Quản lý tổng hợp

Danh sách cán bộ phòng

TS. NCVC. Hoàng Thị Bích

Phó trưởng phòng phụ trách

ThS. Đăng Thị Hương

Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng

CN. Nguyễn Thị Hiền Vân

Kế toán viên

CN. Phùng Thị Thu Hiền

Kế toán viên

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Cán bộ phòng

Nguyễn Trọng Vượng

Cán bộ phòng

Tạ Thị Thanh Tuyên

Cán bộ phòng

Vũ Thị Quỳnh

Cán bộ phòng

Trần Khánh Sơn

Cán bộ phòng

Phan Diệp Linh

Cán bộ phòng

Vũ Đức Côi

Cán bộ phòng

Nguyễn Đắc Trung

Cán bộ phòng

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

Tham mưu và giúp Lãnh đạo Viện quản lý Nhà nước về mọi mặt hoạt động của Viện: công tác kế hoạch, tổ chức, cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, hành chính, quản trị và các hoạt động khác.

* Nhiệm vụ:

- Quản lý các hoạt động khoa học; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh học học thuật; tổ chức thẩm định, phối hợp kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Tổng hợp báo cáo về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan.

- Quản lý về tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm KH&CNVN;

- Thực hiện công tác hành chính - quản trị của Viện; Thi đua khen thưởng

- Theo dõi và quản lý công tác xây dựng, sửa chữa; mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng, nhà cửa và các tài sản khác của cơ quan.

- Giúp lãnh đạo Viện quản lý, điều hành các nguồn tài chính, tài sản của đơn vị; Tổ chức thẩm định, xét duyệt các gói thầu mua sắm, xét duyệt tạm ứng, quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước;

- Lập dự toán và tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm.