Tiềm lực Khoa học và Công nghệ

I. NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Hiện tại, tổng số viên chức và người lao động của Viện có 124 người. Trong đó gồm:

  + Khối nghiên cứu và Văn phòng: 46 người

  + Khối sản xuất, kinh doanh: 78 người

  - Về chuyên môn: Cán bộ được đào tạo sau đại học: 18 người, 40 kĩ sư, còn lại là cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật lành nghề

II. NGUỒN LỰC VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Hệ thống nhà xưởng sản xuất, chế biến các sản phẩm sinh học, phân bón lá, giống cây trồng: 1.200 m2

- Hệ thống vườn lưới thí nghiệm: 2.430 m2

- Đất đai: Tổng số 130,8 ha, trong đó diện tích đất canh tác hàng năm 110,5 ha

- Nhà lưới, nhà kính: 2.000 m2

- Vườn nghiên cứu và thực nghiệm các cây ăn quả.

- Hệ thống kho lạnh, kho lưu giữ giống, sân phơi: 12.628 m2

- Các phòng thí nghiệm: Công nghệ sinh học, bệnh cây, vi sinh vật, côn trùng, nông hóa thổ nhưỡng, công nghệ hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, nuôi cấy nấm.

- Trang thiết bị chủ yếu:

+ Thiết bị phục vụ cho nghiên cứu sinh học phân tử và nuôi cấy mô;

+ Hệ thống nhà lưới, nhà kính;

+ Thiết bị phục vụ phân tích đất, nước, phân bón;

+ Hệ thống thiết bị phân tích chất lượng giống cây trồng;

+ Hệ thống thiết bị quan trắc khí tượng;

+ Hệ thống chế biến giống cây trồng;

+ Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm: máy cày, máy bừa, máy bơm, máy phun thuốc BVTV.

III. HÌNH ẢNH MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU

 

Bài viết liên quan