Tổ chức Đảng - Đoàn thể quần chúng

CHI BỘ VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

Hiện nay, Chi bộ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên gồm 24 đảng viên. Ban chấp hành Chi bộ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội bầu và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chuẩn y gồm 05 đồng chí. Chi ủy lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN NHIỆM KỲ 2020-2025
STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Thị Hồng Minh Bí thư
2 Lưu Văn Chính Phó Bí thư
3 Đỗ Hữu Nghị Chi ủy viên
4 Phạm Minh Quân Chi ủy viên
5 Lê Thị Phương Quỳnh Chi ủy viên

 

CÔNG ĐOÀN VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

Công đoàn Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên có 80 công đoàn viên, được tổ chức thành 9 tổ công đoàn, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 58,8%. Công đoàn Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên luôn thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình trong các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công đoàn viên; trong việc tham gia quản lý và giám sát thực hiện dân chủ cơ sở một cách thiết thực và hiệu quả..

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN NHIỆM KỲ 2023-2028
STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Quốc Toàn Chủ tịch
2 Cầm Thị Ính Phó Chủ tịch
3 Trịnh Thị Thu Hương Ủy viên Ban Chấp Hành
4 Hoàng Kim Chi Ủy viên Ban Chấp Hành
5 Chu Quang Truyền Ủy viên Ban Chấp Hành

 

CHI ĐOÀN TNCS VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

Chi đoàn Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên hiện có 26 đoàn viên thanh niên. Trong đó, số đoàn viên trong biên chế là 04 đồng chí chiếm tỷ lệ 15,4%. Số đoàn viên nam là 09 đồng chí chiếm tỷ lệ 34,6%. Số đoàn viên nữ là 17 đồng chí chiếm tỷ lệ 65,4%. Trong chi Đoàn có 02 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ, còn lại đều có trình độ Đại học. Có 03 Đồng chí là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm 11,5%. Đoàn viên, thanh niên có mặt hầu hết ở các bộ phận nghiên cứu cũng như trong các phòng chức năng của Viện.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN NHIỆM KỲ 2022-2024
STT Họ và tên Chức vụ
1 Đỗ Tiến Lâm Bí thư
2 Đặng Thị Minh Tuyết Phó Bí thư
3 Lê Thị Thùy Hương Ủy viên Ban Chấp Hành

Bài viết liên quan