Hội đồng Khoa học

Chức năng, nhiệm vụ: Hội đồng khoa học Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên có chức năng tư vấn cho Viện trưởng về phương hướng, chiến lược khoa học, xét duyệt đề cương các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ. Hội đồng khoa học Viện được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Chủ tịch Viện ban hành. 

Hội đồng khoa học Hóa học các Hợp chất thiên nhiên nhiệm kỳ 2023 - 2026 được thành lập theo Quyết định số 1550/QĐ-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 17 tháng 9 năm 2020. Hội đồng khoa học của Viện có 17 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 02 phó chủ tịch và 01 thư kí Hội đồng. Hội đồng khoa học Viện bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về Hóa học và Sinh học.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

NHIỆM KỲ 2023 - 2026

 

TT Họ và tên Chức danh
1. GS. TS. Phạm Quốc Long Chủ tịch HĐKH
2. GS.TS. Lê Mai Hương Phó chủ tịch HĐKH
3. GS.TS. Nguyễn Mạnh Cường Phó chủ tịch HĐKH
4. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân Thư ký Hội đồng
5. PGS.TS. Phạm Thị Hồng Minh Ủy viên
6. TS. Đặng Việt Anh Ủy viên
7. PGS.TS. Đoàn Lan Phương Ủy viên
8. PGS.TS. Lê Thị Phương Quỳnh Ủy viên
9. PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy Ủy viên
10. PGS.TS. Lê Minh Hà Ủy viên
11. TS. Lưu Văn Chính Ủy viên
12. PGS.TS. Đỗ Hữu Nghị  Ủy viên
13. PGS.TS. Phạm Minh Quân Ủy viên
14. TS. Hà Việt Hải Ủy viên
15. PGS.TS. Trần Quốc Toàn Ủy viên
16. TS. Trần Thị Như Hằng Ủy viên
17. TS. Nguyễn Phi Hùng Ủy viên

 

Bài viết liên quan