Ban hành Quy chế mua sắm, quản lý, sử dụng và bảo quản vật tư nghiên cứu

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 462/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế mua sắm, quản lý, sử dụng và bảo quản vật tư nghiên cứu.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan