Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN Độc lập, đề tài do các Hội đồng khoa học Ngành đặt hàng và nhiệm vụ KHCN Chủ tịch VHL giao cấp VHL KHCNVN

Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên kính gửi: Các đơn vị QĐ số 261/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN Độc lập, đề tài do các Hội đồng khoa học Ngành đặt hàng và nhiệm vụ KHCN Chủ tịch VHL giao cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan