Ban hành Quy định quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên kính gửi: Các đơn vị QĐ số 267/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy định quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan