Đăng ký cán bộ tham gia dự tuyến chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2023

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 39/VHL-TCCBKT về việc Đăng ký cán bộ tham gia dự tuyến chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan