Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Séc giai đoạn 2024-2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 713/VHL-HTQT về việc đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Séc giai đoạn 2024-2025.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan