Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với JSPS giai đoạn 2024-2026

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1238/VHL-HTQT về việc Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với JSPS giai đoạn 2024-2026.

Các đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 02/09/2023 để tổng hợp gửi VAST. 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan