Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria giai đoạn 2026 - 2027

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1114/VHL-HTQT ngày 20/05/2024 về việc Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria giai đoạn 2026 - 2027.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan