Đề xuất với UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở KHCN Thừa Thiên Huế

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2768/TB-SKHCN ngày 18/12/2023 của Sở KHCN Thừa Thiên Huế và Thông báo số 1571/TB-SKHCN Lâm Đồng về việc Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2024.

Kính gửi các đơn vị nghiên cứu để xem xét và thông báo tới cán bộ nghiên cứu liên quan đăng ký nếu có nhu cầu.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan