Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1313/VHL-KHTC ngày 05/06/2024 về việc Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 10/7/2024 để tổng hợp gửi VAST

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan