Góp ý dự thảo Quy chế cập nhật, sử dụng, phê duyệt dữ liệu, khai thác thông tin trên Phần mềm Quản lý CBCCVC; cập nhật, đồng bộ với CSDLQG về CBCCVC

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2134 /VHL-TCCBKT ngày 15/9/2023 về việc Góp ý dự thảo Quy chế cập nhật, sử dụng, phê duyệt dữ liệu, khai thác thông tin trên Phần mềm Quản lý CBCCVC; cập nhật, đồng bộ với CSDLQG về CBCCVC.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan