Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (thay thế Thông tư số 48/2017/TT-BTC)

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1124/VHL-KHTC về việc Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (thay thế Thông tư số 48/2017/TT-BTC).

Các ý kiến góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 06/6/2023 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan