Hội nghị tập huấn năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trong hai ngày 24-25/8/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức - cán bộ và kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng lãng phí; kế hoạch, tài chính; hợp tác quốc tế; ứng dụng và triển khai công nghệ; bảo vệ bí mật nhà nước, báo cáo văn bản điện tử...

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo Phòng Quản lý tổng hợp; chuyên viên phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và kiểm tra, thanh tra nhân dân; Kế toán trưởng; chuyên viên phụ trách công tác kế hoạch, tài chính; chuyên viên phụ trách công tác hợp tác quốc tế; chuyên viên phụ trách công tác ứng dụng và triển khai công nghệ; chuyên viên phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước, báo cáo điện tử của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Ngày 24/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm, thời gian qua nhiều văn bản quy định pháp luật mới được ban hành. Để kịp thời cập nhật, đồng bộ và cụ thể hóa các văn bản chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Viện Hàn lâm đã ban hành các quy định, quy chế quản lý các hoạt động trong Viện Hàn lâm. Hội nghị được tổ chức với mục đích hướng dẫn, trao đổi, thảo luận các nội dung của các Quy định, văn bản pháp luật hiện hành về công tác tổ chức - cán bộ và kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng lãng phí; kế hoạch, tài chính; hợp tác quốc tế; ứng dụng và triển khai công nghệ; bảo vệ bí mật nhà nước, báo cáo văn bản điện tử... phục vụ triển khai nhiệm vụ Chính trị của đơn vị và Viện Hàn lâm.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, Hội nghị tập huấn năm 2023 của Viện Hàn lâm đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhiều nội dung mới được phổ biến, hướng dẫn, nhiều vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công việc đã được các báo cáo viên và đại biểu phổ biến, hỏi, trao đổi, thảo luận, giải thích tạo ra bầu không khí sôi nổi tại Hội nghị. Hội nghị cũng là cơ hội để các cán bộ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giúp công tác quản lý của các đơn vị ngày một tốt hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Viện Hàn lâm.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan