Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Kế hoạch só 58/KH-VHL về việc Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự th ảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 06/3/2023 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan