Kế hoạch triển khai phong trào "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030"

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 253/KH-VHL ngày 07/02/2024 về việc Kế hoạch triển khai phong trào "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030".

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan