Lý lịch khoa học - Lê Mai Hương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Lê Mai Hương

Chức vụ: Cán bộ phòng

Học hàm, học vị : Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại: 0936180907

Email: lehuong@inpc.vast.vn

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Đánh giá hoạt tính các hoạt chất có nguồn gốc thiên nhiên.
  • Nghiên cứu và tìm kiếm các hoạt chất từ vi sinh vật.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

I. Tạp chí Quốc tế

1. Nesrine Ouda Amari, Noureddine Djebli, Tran Thi Hong Ha, Nguyen Dinh Luyen, and Le Mai Huong (2020). Neuroprotective effect of Bioglucur -1, 3-β-glucan-curcumin mixingagainst Alzheimer disease development Experimental study in mice. Indian Journal of Pharmaceutical Education and research, vol 54, Issue 2.

2. German A. Kopprio, Le Huu Cuong, Nguyen Dinh Luyen, Tran Mai Duc, Tran Hong Ha, Le Mai Huong, Astrid Gardes (2021). Carrageenophyte-attached and planktonic bacterial communities in two distinct bays of Vietnam: Eutrophication indicators and insights on ice-ice disease. Ecological indicators, vol. 121. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107067.

3. Hoang, C. K., Nguyen, V. T. H., Tran, H. T. H., Le, C. H., Nguyen, T. D., Tran, Q. H., Le, M. H... & Tran, H. T. N. (2021). Isolation and Structure Determination of PTP1B Inhibitor from Streptomyces Strain TD-X10. Applied Biochemistry and Microbiology, 57(1): 65-73. DOI: https://doi.org/10.1134/S0003683821010099.

4. Christiane Liers, René Ullrich, Harald Kellner, Do Huu Chi, Dang Thu Quynh, Nguyen Dinh Luyen, Le Mai Huong, Martin Hofrichter, and Do Huu Nghi (2021) Bioconversion of lignocellulosic materials with the contribution of a multifunctional GH78 glycoside hydrolase from Xylaria polymorpha to release aromatic fragments and carbohydrates. Journal of Microbiology and Biotechnology, PMID: 34409952, 31(0): 1–8

5. Thi Hong Tuyet Phan, Thi Thu Huong Le, Ke Son Phan, Thi Lan Anh Tran, Hoa Du Nguyen, The Tam Le, Thi Tuong Vi Bui, Mai Huong Le, Thi Hong Ha Tran, Duc Huy Luu and Phuong Thu Ha (2021). Platinum (II) complexes and their nanoformulations: preparation, characterisation and cytotoxicity. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 12 (2021) 025016.

6. Son Phan Ke, Thu Ha Phuong, Nghi Do Huu, Anh Nguyen Trung, Quang Bui Thuc, Nam Pham Hong, Huong Le Mai, Huong Le Thi Thu (2021) Dual loading of Doxorubicin and magnetic iron oxide into PLA-TPGS nanoparticles: Design, in vitro drug release kinetics and biological effects on cancer cells. ChemMedChem, doi.org/10.1002/cmdc.202100535

7. Hoang, C. K., Le, C. H., Nguyen, D. T., Tran, H. T. N., Le, M. H.,... & Tran, H. T. H. (2023) Steroid Components of Marine-Derived Fungal Strain Penicillium levitum2 and Their Biological Activities. Mycobiology, 2023. DOI: 10.1080/12298093.2023.2248717.

8. Nguyen Dinh Luyen, Le Mai Huong, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thanh Tra, Le Thi Tu Anh, Nguyen Van Tuyen, Katalin Posta, Son The Ninh, and Hai Pham-The (2023). Chemical profile and biological activities of fungal strains isolated from Piper nigrum roots: Experimental and computational approaches. Chemistry Biodiversity, https://doi.org/1002/cbdv.202200456.

9. Thi Huyen Thu Nguyen, Ngoc Anh Tho Nguyen, Hai Dang Nguyen, Thi Thu Hien Nguyen, Mai Huong Le, Minh Quan Pham, Huu Nghi Do (2023) Plant Secondary Metabolites on Efflux-Mediated Antibiotic Resistant Stenotrophomonas Maltophilia: Potential of Herbal-Derived Efflux Pump Inhibitors. Antibiotics, 12(2), 421; doi.org/10.3390/antibiotics12020421.

10. Le, T. H. Y., Le, M. H., Dong, T. H. A., Tran, T. H. H., Nguyen, T. Q., Mai, D. L., Do, T. X., Vu, X. T., Luu, M. D, Katalin, P. and Sándor, S. (2023). Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) product for enhancing plant growth promotion and plant protection in Piper longum L., Zea mays L. and Coffea arabica L. International Journal of Agricultural Technology 2023.

II. Tạp chí trong nước

1. Hoàng Kim Chi, Nguyễn Đình Tuấn, Trần Hồ Quang, Lê Hữu Cường, Trần Thị Hồng Hà, Lê Mai Hương, Trần Thị Như Hằng (2020). Sàng lọc và nghiên cứu một số chủng vi khuẩn vùng rễ kích thích sinh trưởng phân lập từ cây nghệ vàng (Curcuma longa) tại Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam 62(2): 55-60.

2. Hoang, C. K., Tran, H. T. H., Le, C. H., Tran, Q. H., Le, H. M., & Tran, H. T. N. (2020). Screening and preliminary study on microbial strains with inhibitory activity against enzymes relating to diabetes in Vietnam. Vietnam Journal of Science and Technology, 58(6A): 209-217.

3. Chi, H. K., Van, N. T. H., Hang, T. T. N., Duc, T. M., Le, H. M., & Ha, T. T. H. (2020). Intracellular reactive oxygen species scavenging effect of fucosterol isolated from brown alga Sargassum crassifolium in Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 20(3): 309-316. DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/20/3/15248.

4. Hoang, C. K., Tran, H. T. H., Le, C. H., Tran, Q. H., Le, H. M., & Tran, H. T. N. (2021). Ensifer CNN3-an indigenous bacterial strain with plant growth promoting and organophosphorus degrading properties in Vietnam. Vietnam Journal of Science and Technology, 59(1), 9-18.

5. Hoang, K. C., Tran, T. H. H., Truong, N. H., Tran, T. N. H., Tran, T. H. T., Le, M. H., & Le, H. C. (2022). Screening of algae collected from Nha Trang bay, Vietnam, for potential cosmeceutical bioproducts. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 22(4): 415-422.

6. Lê Mai Hương, Hà Thị Hằng, Trần Thị Hồng Hà, Đào Thị Lương*. Khả năng tổng hợp các yếu tố kích thích tăng trưởng thực vật in vitro của chủng vi khuẩn NGN07 (2021). Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 22: 28-33

7. Lê Mai Hương, Đồng Thị Hoàng Anh, Trần Thị Hồng Hà, Nguyễn Đình Luyện, Lê Thị Hoàng Yến. Nghiên cứu đa dạng nấm rễ nội cộng sinh trên đất trồng cây cà phê và cây hồ tiêu Đắk Lắk. Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, số 47: 46-51.

8. Thi Huyen Trang Trinh, Van Bon Nguyen, Manh Dung Doan, Dinh Minh Tran, Mai Huong Le*, Anh Dzung Nguyen (2023). Fungal antagonistic activity of rhizobacteria isolated from black pepper. Vietnam Journal of Science and Technology xx(x) (20xx) xxx – xxx.

III. Công bố hội nghị

1. Chi K. Hoang, Quang H. Tran, Cuong H. Le, Ha T.H. Tran, Huong M. Le and Hang T.N. Tran (2021). Bacillus licheniformis MPC4 – A novel bacterial strain for degradation of organophosphorus pesticides in tropical soil. Proceedings of the 7th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD. Students from Asean Countries: 119-126.

SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Đặng Đình Kim; Nguyễn Tiến Đạt; Lê Mai Hương; Vũ Thị Nguyệt; Trần Thị Hồng Hà; Nguyễn Quang Dương (2020). Bằng độc quyền sáng chế số 24390: “Hợp chất 4-Hydroxy-3-[4-(2-Hydroxyetyl)-Phenoxy]-Benzaldehyt và phương pháp tách chiết hợp chất này từ lá cây xạ đen Ehretia asperula Zoll. & Mor”. QĐsố 6854w/QĐ-SHTT ngày 04/06/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Trần Thị Như Hằng, Lê Mai Hương, Trần Thị Hồng Hà, Hoàng Kim Chi, Lê Hữu Cường, Trần Hồ Quang, Lê Hữu Cường (2022). Bằng độc quyền sáng chế - Giải pháp hữu ích số 3031: “Chế phẩm vi sinh và quy trình sản xuất chế phẩm này”. Số đơn 2-2022-00250. Cấp theo quyết định số 20515w/QĐ-SHTT ngày 25/11/2022.

3. Đỗ Hữu Nghị, Lê Mai Hương, Nguyễn Hồng Nhung, Đỗ Hữu Chí, Vũ Đình Giáp (2021) Bằng độc quyền GPHI: “Quy trình sàng lọc hoạt chất kháng phân bào và hướng đích NF-κB trên dòng tế bào ung thư”. #15648, QĐ số: 38425/QĐ-SHTT.

SÁCH

1. Lê Mai Hương (chủ biên), Trần Thị Hồng Hà, Đỗ Hữu Nghị (2019). Sách chuyên khảo “Một số kết quả nghiên cứu và định hướng ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học từ nấm lớn Việt Nam. ”. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. QĐ523/QĐ-HVKHCN ngày 24/6/2019.

2. Đỗ Hữu Nghị (chủ biên), Trần Thị Linh, Lê Mai Hương (2019) Lignocellulose conversion: A distinct role of fungal esterases. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

3. Trần Thị Như Hằng (chủ biên), Lê Mai Hương, Hoàng Kim Chi, Trần Hồ Quang, Lê Hữu Cường (2022). Sách chuyên khảo “Vi sinh vật cộng sinh thực vật – Sinh học và tiềm năng công nghệ”. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. ISBN: 978-604-357-109-7.

 

Bài viết liên quan