Lý lịch khoa học - Trần Thị Như Hằng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trần Thị Như Hằng

Chức vụ: Phó trưởng phòng Sinh học thực nghiệm

Học hàm, học vị : Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại: 0912736970

Email: hangmy97@yahoo.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Sinh học, Công nghệ sinh học, Vi sinh vật học: Hợp chất thiên nhiên từ vi sinh vật; Vi sinh vật vùng rễ thực vật; Đa dạng khu hệ vi sinh vật.
  • Hoạt tính sinh học (phục vụ hóa học các chất có hoạt tính sinh học, y-dược): Nghiên cứu và phát triển một số thử nghiệm sinh học phục vụ sàng lọc hoạt tính các hợp chất thiên nhiên.
  • Sinh học môi trường, nông nghiệp.
  • Sinh hóa.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

I. Tạp chí Quốc tế

1. Chi K. Hoang, Nam. H. Pham, Cuong H.Le, T. N. H. Tran, Ha. T. C. Dang, Ha H. Chu, Bram Brouwer & Huong M. Le. (2019) “Impact of nitrogen fertilizer on the mycorrhizal inoculating potential and fungal community structure in rhizome of medicinal plant Curcuma longa L.”. Geomicrobiology Journal 36(5): 385-395. DOI: 10.1080/01490451.2018.1556751.

2. Chi K. Hoang, Van T. H. Nguyen, Tuan D. Nguyen, Ha T. H. Tran, Cuong H.Le, Quang H Tran, Huong M.Le, T. N. H. Tran. (2020) “ISOLATION AND STRUCTURE DETERMINATION OF IN VITRO PTP1B INHIBITOR FROM Streptomyces sp. STRAIN TD-X10”. Applied Biochemistry and Microbiology .

3. Do Huu Nghi, Harald Kellner, Enrico Büttner, Le Mai Huong, Le Xuan Duy, Vu Dinh Giap, Dang Thu Quynh, Tran Thi Nhu Hang, An Verberckmoes, Ludo Diels, Christiane Liers and Martin Hofrichter. (2021) "Cellobiose dehydrogenase from the agaricomycete Coprinellus aureogranulatus and its application for the synergistic conversion of rice straw.".

4. Hoang, C. K., Le, C. H., Nguyen, D. T., Tran, H. T. N., ... & Tran, H. T. H. (2023) Steroid Components of Marine-Derived Fungal Strain Penicillium levitum N33.2 and Their Biological Activities. Mycobiology, 2023. DOI: 10.1080/12298093.2023.2248717.

II. Tạp chí trong nước

1. Ha, T. T. H., Tuan, N. D., Chi, H. K., Hang, T. T. N., Ly, D. T. P., Imbs, A. B., & Long, P. Q. (2019). Evaluation of biological activities of some seaweed and seagrass species in the coastal area of Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology19(3), 405-414. DOI:https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3/14060

2. Hoàng Kim Chi, Nguyễn Đình Tuấn, Trần Hồ Quang, Nguyễn Thành Lam, Trần Thị Như Hằng. Sàng lọc và nghiên cứu một số chủng vi khuẩn vùng rễ kích thích sinh trưởng phân lập từ cây nghệ vàng (Curcuma longa) tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 62(2): 55-60.(2020)

3. Chi, H. K., Van, N. T. H., Hang, T. T. N., Duc, T. M., & Ha, T. T. H. (2020). Intracellular reactive oxygen species scavenging effect of fucosterol isolated from brown alga Sargassum crassifolium in Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology20(3). DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/20/3/15248

4. Hoang, C. K., Tran, H. T. H., Le, C. H., Tran, Q. H., Le, H. M., & Tran, H. T. N. (2020). Screening and preliminary study on microbial strains with inhibitory activity against enzymes relating to diabetes in Vietnam. Vietnam Journal of Science and Technology, 58(6A): 209-217.

5. Lương Hữu Thành, Vũ Thúy Nga, Trần thị Như Hằng & cs. Nghiên cứu khả năng sử dụng chế phẩm vi sinh vật phân hủy thuốc bảo vệ thực vật chứa gốc lân hữu cơ và kích thích sinh trưởng thực vật đối với cây chè. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 12(121), 56-60. (2020)

6. Hoang, C. K., Tran, H. T. H., Le, C. H., Tran, Q. H., Le, H. M., & Tran, H. T. N. (2021). Ensifer sp. CNN3-an indigenous bacterial strain with plant growth promoting and organophosphorus degrading properties in Vietnam. Vietnam Journal of Science and Technology, 59(1), 9-18.

7. Hoang, K. C., Tran, T. H. H., Truong, N. H., Tran, T. N. H., Tran, T. H. T., Le, M. H., & Le, H. C. (2022). Screening of algae collected from Nha Trang bay, Vietnam, for potential cosmeceutical bioproducts. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 22(4): 415-422.

III. Công bố hội nghị

1. Chi K. Hoang, Quang H. Tran, Cuong H. Le, Ha T.H. Tran, Huong M. Le and Hang T.N. Tran (2021). Bacillus licheniformis MPC4 – A novel bacterial strain for degradation of organophosphorus pesticides in tropical soil. Proceedings of the 7th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD. Students from Asean Countries: 119-126.

2. Hoang Kim Chi, Nguyen Dinh Tuan, Tran Ho Quang, Tran Thi Hong Ha, Le Huu Cuong, Le Mai Huong and Tran Thi Nhu Hang.” In vitro antidiabetic potential of Talaromyces strain NDH-R3 isolated from rhizosphere soil of turmeric plant Curcuma longa.”. Proceedings of international workshop 2019 on trade and science-technology development in the Mekong delta in the context of international integration. (ISBN: 978-604-965-263-9): 372-379.(2019)

3. Ho Ly Phuong, Hoang Kim Chi, Tran Thi Hong Ha, Tran Thi Nhu Hang (2022). In vitro biological activities of plant-associated Eurotium fungal strains in Vietnam. Proceedings of International conference on Science, Engineering & Technological Innovation. Bangkok, Thailand. (ISSN: 2455-0620): 101-110.

4. Nguyen Tien Quan, Hoang Kim Chi, Le Huu Cương, Tran Ho Quang, Tran Thị Hong Ha, Le Mai Huong, Tran Thi Nhu Hang. Isolation and characterization of chlorpyrifos degrading bacteria strains from agricultural soils in northern Viet Nam. Proceedings of 2021 Vietnam national conference of biotechnology, pp. 1124-1131, (2021).

SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Trần Thị Như Hằng, Lê Mai Hương, Trần Thị Hồng Hà, Hoàng Kim Chi, Trần Hồ Quang, Lê Hữu Cường (2022). Bằng độc quyền sáng chế - Giải pháp hữu ích số 3031: “Chế phẩm vi sinh và quy trình sản xuất chế phẩm này”. Số đơn 2-2022-00250. Cấp theo quyết định số 20515w/QĐ-SHTT ngày 25/11/2022.

SÁCH

1. Trần Thị Như Hằng (chủ biên), Lê Mai Hương, Hoàng Kim Chi, Trần Hồ Quang, Lê Hữu Cường (2022). Sách chuyên khảo “Vi sinh vật cộng sinh thực vật – Sinh học và tiềm năng công nghệ”. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. ISBN: 978-604-357-109-7.

BẰNG KHEN

1. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số 309/QĐ-HCTN ngày 7/12/2015 của Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện HL KHCN Việt Nam

2. Kỉ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Số 1467/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2016

3. Bằng khen của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam. Số 87/QĐ-KT ngày 21/5/2015 của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam

4. Bằng khen của BCH công đoàn Viện HLKH & CN Việt Nam. Số 12/QĐ-KT ngày 3/3/2015 của BCHCĐ Viện HLKH & CN Việt Nam

5. Bằng khen của BCH Tổng liên đoàn lao động  Việt Nam. Số 248/QĐ- TLĐ ngày 4/2/2015 của BCH Tổng liên đoàn lao động  Việt Nam

6. kỉ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.  Số 1467/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2016

7. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số 274/QĐ-HCTN ngày 15/12/2020 của Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện HL KHCN Việt Nam

8. Giấy khen của viện trưởng- 2021.

Bài viết liên quan