Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/05/2024 về việc Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan