Phê duyệt kinh phí hỗ trợ công bố công trình và hỗ trợ hoạt động KHCN cấp cơ sở cho các cán bộ khoa học trẻ của Viện HL

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị, CN đề tài QĐ số 2271/QĐ-VHL về việc Phê duyệt kinh phí hỗ trợ công bố công trình và hỗ trợ hoạt động KHCN cấp cơ sở cho các cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan