Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 643/QĐ-VHL ngày 29/03/2024 về việc Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan