Quy chế cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Luật Tiếp cận thông tin

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 1826/QĐ-VHL ngày 14/9/2023 về Quy chế cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Luật Tiếp cận thông tin.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan