Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 về việc Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan