Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 152/QĐ-VHL ngày 31/01/2024 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan