Quyết định số 77/QĐ-VHL về việc Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm KH&CNVN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/10/2023 của Chính phủ

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Quyết định số 77/QĐ-VHL về việc Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm KH&CNVN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/10/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan