Thông báo giới thiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1227/VHL-TCCBKT ngày 24/05/2024 về việc Thông báo giới thiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024.

Hồ sơ tham gia xét chọn gửi về phòng QLTH (Đ/c Thủy) trước ngày 26/5/2024 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan