Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thông báo số 1549/TB-BKHCN ngày 09/05/2024 về việc kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan