Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ Phát triển nguồn nhân lực (JDS) tại Nhật Bản khóa học 2023 - 2026

Căn cứ Công văn số 09/HTQT ngày 12/4/2023 của Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam về việc hỗ trợ triển khai thông tin về Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) cho bậc học tiến sĩ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông tin để Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu điều kiện dự tuyển và chuyên ngành đào tạo (theo Công văn số 09/HTQT ngày 12/4/2023 của Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản gửi kèm) và thông báo tới cán bộ có nguyện vọng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

Xem chi tiết Công văn số 09/HTQT ngày 12/4/2023 của Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản trong file đính kèm.

Bài viết liên quan