Thông báo về việc tạm dừng kêu gọi nộp đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 239/VHL-HTQT ngày 06/02/2024 về việc tạm dừng kêu gọi nộp đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan