Thông báo về việc xây dựng thuyết minh nhiệm vụ Phát triển công nghệ

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-VHL ngày 27/4/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm, thực hiện năm 2024-2026 (Quyết định được đăng tải trên Website của Viện Hàn lâm).

Viện Hàn lâm thông báo tới các đơn vị, chủ nhiệm nhiệm vụ và đề nghị đơn vị chủ trì chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ theo mẫu đã được qui định tại Quyết định số 314/QĐ-VHL ngày 02/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm (Quyết định được đăng tải trên Website của Viện Hàn lâm).

Hồ sơ gửi về Viện Hàn lâm trước 15h00 ngày 25/05/2023, cụ thể gồm:

  • Công văn của đơn vị chủ trì và 01 bộ hồ sơ gốc + 09 bản sao;
  • File điện tử gửi về Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ theo địa chỉ Email: buihien@vast.vn. Chi tiết liên hệ: CVC. Bùi Văn Hiển, ĐT: 0987.55.99.35.

Các hồ sơ nộp không đúng thời hạn nêu trên sẽ không được giải quyết theo qui định của Viện Hàn lâm.

Quyết định số 619/QĐ-VHL ngày 27/4/2023

Quyết định số 314/QĐ-VHL ngày 02/3/2023

Xem chi tiết công văn xem trong file đính kèm.

Nguồn: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan