Thông tin luận án Thạc sĩ Vũ Thành Đạt

Tên luận văn: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm của loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis Ha)
Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ; Mã số: 8 44 01 14
Họ và tên học viên: Vũ Thành Đạt
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Đỗ Tiến Lâm
Cơ sở đào tạo: Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT KẾT QUẢ CỦA LUẬN ÁN

Qua quá trình nghiên cứu về hóa thực vật và hoạt tính kháng viêm in vitro của loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) ở Hà Giang, luận văn đã thu được các kết quả chính như sau

  1. Lần đầu tiên, 6 hợp chất, gồm có 3 hợp chất flavonoid như kaempferol (1), 5,7-dihydroxy-6,4'-dimethoxyflavone (2) và 3,3',5,5',7-pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside (5); 3 hợp chất triterpenoid: oleanolic acid (3), ursolic acid (4) và betulinic acid (6) đã được xác định từ loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) ở Hà Giang, phù hợp với thành phần hóa học các loài chi Cuồng (Aralia) đã được nghiên cứu.
  2. Lần đầu tiên, đã đánh giá hoạt tính kháng viêm in vitro của các cao chiết và chất sạch phân lập được từ loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis). Kết quả cho biết, cao ethyl acetate (AVE) thể hiện hoạt tính kháng viêm tốt nhất với giá trị ICs là 88,46 µg/ml. Hợp chất betulinic acid (6) biểu hiện hoạt tính kháng viêm tốt nhất với giá trị IC50 là 66,87 µM.

Bài viết liên quan