Thông tin luận án Tiến sĩ Đặng Việt Anh

Tên luận án: Nghiên cứu tối ưu quy trình tạo chế phẩm giàu canthaxanthin từ vi khuẩn ưa mặn Paracoccus carotinifaciens VTP20181 và bước đầu ứng dụng trong chăn nuôi cá hồi vân
Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học; Mã số: 9 52 03 01
Họ và tên học viên: Đặng Việt Anh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn 1: GS.TS. Phạm Quốc Long
Họ và tên cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Hồng Hải
Cơ sở đào tạo: Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

- Nghiên cứu, tối ưu hóa quy trình sinh tổng hợp canthaxanthin từ vi khuẩn ưa mặn.

- Nghiên cứu, tối ưu hóa quy trình chiết xuất canthaxanthin sau quá trình sinh tổng hợp.

- Tổng hợp liposome có chứa canthaxanthin bổ sung vào thức ăn cho cá hồi vân.

CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

- Nghiên cứu và tối ưu hóa quy trình sinh tổng hợp canthaxanthin từ vi khuẩn ưa mặn: pH; nhiệt độ; thời gian lên men; tỷ lệ giống; tốc độ lắc. 

- Nghiên cứu, tối ưu hóa quy trình chiết xuất canthaxanthin sau quá trình sinh tổng hợp: nhiệt độ chiết xuất; Tỷ lệ dung môi/nguyên liệu; Thời gian chiết siêu âm; Công suất siêu âm.

- Tổng hợp liposome có chứa canthaxanthin bổ sung vào thức ăn cho cá hồi vân: Đưa ra được quy trình tổng hợp liposome có chứa canthaxanthin, thử nghiệm và so sánh các chế độ ăn của cá hồi có chứa canthaxanthin và liposome chứa canthaxanthin.

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án nghiên cứu sau thời gian thực hiện đã thu được kết quả như sau:

1. Đã tối ưu hóa được quy trình sinh tổng hợp canthaxanthin từ vi khuẩn ưa mặn.

2. Đã tối ưu hóa được quy trình chiết xuất canthaxanthin từ sinh khối có sử dụng công nghệ chiết siêu âm.

3. Tổng hợp được liposome có chứa canthaxanthin và α-tocopherol.

4. Đã tiến hành nghiên cứu thức ăn cho cá hồi có bổ sung liposome có chứa canthaxanthin và α-tocopherol

Bài viết liên quan