Thông tin luận án Tiến sĩ Nguyễn Đình Luyện

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm và hoạt tính sinh học của một số chủng vi sinh vật liên kết với rong sụn Kappaphycus alvarezii ở vùng biển Nha Trang, Khánh hòa, định hướng sử dụng trong y dược học
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học; Mã số: 9 42 02 01
Họ và tên học viên: Nguyễn Đình Luyện
Họ và tên cán bộ hướng dẫn 1: GS.TS. Lê Mai Hương
Họ và tên cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS. Phan Văn Kiệm
Cơ sở đào tạo: Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

Đánh giá sự đa dạng của vi sinh vật liên kết với rong Kappaphycus alvarezii theo phương pháp nuôi cấy được và không thông qua nuôi cấy metagennomic (nấm và vi khuẩn), phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất có hoạt tính sinh học (kháng sinh, gây độc tế bào, chống oxy hóa) từ các chủng có hoạt tính sinh học cao.

CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

- Phân lập, sàng lọc một số chủng vi khuẩn và vi nấm có hoạt tính kháng sinh liên kết với rong Kappaphycus alvarezii ở vịnh Vân Phong Khánh Hòa.

- Nghiên cứu sự đa dạng của vi khuẩn và vi nấm trên rong biển bằng phương pháp sinh học phân tử (16S với vi khuẩn 18S với vi nấm) trên các mẫu thu thập.

- Lên men, đánh giá hoạt tính sinh học các chủng vi khuẩn và vi nấm sống liên kết với rong có hoạt tính sinh học tiêu biểu ở vịnh Vân Phong, Khánh Hòa.

- Nghiên cứu điều kiện lên men rắn thích hợp cho chủng vi nấm tiêu biểu tạo ra các chất có hoạt tính sinh học cao, tối ưu hóa quá trình lên men.

- Phân lập, tinh sạch, xác định cấu trúc hóa học và đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất phân lập.

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đây là công trình đầu tiên kết hợp sinh học phân tử hiện đại metagenomic với phương pháp nuôi cấy truyền thống để phân tích, so sánh và đánh giá sự đa dạng cũng như chức năng của VSV lên cây rong chủ (Kappaphycus alvarezii) ở Nha Trang, Khánh hòa,Việt Nam.

2. Đã đánh giá được sự đa dạng của quần thể vi khuẩn và vi nấm trên loài rong Kappaphycus alvarezii dựa vào phương pháp giải trình tự gen và phân tích metagenomics.

3. Đã tách chiết và xác định được công thức hóa học của 10 hợp chất từ chủng vi nấm Aspergillus micronesiensis, có hoạt tính kháng sinh, hoạt tính gây độc tế bào, chống oxy hóa. Trong 10 hợp chất phân lập được có 3 hợp chất mới là; Aspersiensis A (AM8A1): Aspersiensis B (AM8B1): Aspersiensis C (AM8B2)07 hợp chất AM3A1 (4-hydroxybenzaldehyde), AM3D: (22E,24R)-5α,8α-epidioxy-24-methyl-cholesta-6,22-dien-3β-ol), AM4F1: 2-O-methylbutyrolactone II, AM6E1: 1,3-dihydro-4,5,6-trihydroxy-7-methylisobenzofuran, AM6E2: Epicoccone B (5,6,7-trihydroxy-4-methyl-1(3H)-isobenzofuranone), AM7H: epicoccolides B, AM8D: epicoccolide A. Các hợp chất này là lần đầu tiên được phân lập từ chủng nấm Aspergillus micronesiensis liên kết với rong Kapapphycus alvarezii.

Bài viết liên quan