Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Thông tư số 03/2023/TT-BTC về việc Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan