Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN về việc Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan