Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan