Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Chương trình số 1492/CTPH-BCT-VHL về việc Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan