Xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp thực hiện năm 2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 157/VHL-KHTC ngày 26/01/2024 về việc Xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp thực hiện năm 2025.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan